DÂY ĐỒNG CHỮ NHẬT BỌC GIẤY CÁCH ĐIỆN

CCG - ... x ...

DÂY VUÔNG DẸP GIÁP GIẤY