Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

CADIVI công bố toàn bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023 03/06/2023
CADIVI công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 08/04/2022
CADIVI công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 08/04/2022
CADIVI công bố Danh sách ứng viên HĐQT và SYLL các ứng viên; Danh sách Ban kiểm phiếu đề xuất tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 05/04/2022
HƯỚNG DẪN THAM DỰ, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐHCĐ TRỰC TUYẾN 02/04/2022
CADIVI công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 18/03/2022
CADIVI công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 01/12/2021
CADIVI công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 01/12/2021
CADIVI công bố Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị CADIVI nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Ông Đỗ Duy Hưng) 26/11/2021
CADIVI công bố Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị CADIVI nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Ông Đặng Phan Tường) 26/11/2021