CÁP MULTIPLEX

DuCV ­– 0,6/1 kV

CÁP DUPLEX, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

TrCV ­– 0,6/1 kV

CÁP TRIPLEX, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

QuCV ­– 0,6/1 kV

CÁP QUADRUPLEX, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

DuAV ­– 0,6/1 kV

CÁP DUPLEX, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC

TrAV ­– 0,6/1 kV

CÁP TRIPLEX, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC

QuAV ­– 0,6/1 kV

CÁP QUADRUPLEX, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC