Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất (chưa soát xét) Quý 3 năm 2022 27/10/2022
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng (chưa soát xét) Quý 3 năm 2022 27/10/2022
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 (đã được soát xét) 17/08/2022
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 (đã được soát xét) 17/08/2022
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022 (chưa soát xét) 29/07/2022
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2022 (chưa soát xét) 29/07/2022
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2022 (chưa soát xét) 18/04/2022
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2022 (chưa soát xét) 18/04/2022
CADIVI trân trọng công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán 25/02/2022
CADIVI trân trọng công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán 25/02/2022