Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán 06/03/2024
Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán 06/03/2024
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2023 (chưa soát xét) 30/01/2024
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2023 (chưa soát xét) 30/01/2024
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất (chưa soát xét) Qúy III năm 2023 28/10/2023
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng (chưa soát xét) Qúy III năm 2023 28/10/2023
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 (đã được soát xét) 18/08/2023
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 (đã được soát xét) 18/08/2023
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2023 (chưa soát xét). 28/07/2023
CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2023 (chưa soát xét). 28/07/2023