Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Công ty CADIVI công bố Nghị quyết số: 18/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 V/v Thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền 06/05/2024
CADIVI công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 03/05/2024 04/05/2024
Công ty CADIVI công bố Đơn từ nhiệm, các Quyết định của Hội đồng quản trị và Thông báo thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty 24/04/2024
CADIVI công bố Nghị quyết số: 10/2024/NQ-HĐQT ngày 08/04/2024 & Link CBTT toàn bộ Tài liệu Đại hội 08/04/2024
CADIVI công bố đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Thông báo thay đổi nhân sự 03/04/2024
CADIVI công bố Thông báo số: 1688/TB-QLCĐ ngày 14/03/2024 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 14/03/2024
CADIVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 15/2024/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 14/03/2024
CADIVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/2024/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024 V/v Chấp thuận các giao dịch, thỏa thuận với Người có liên quan theo hợp đồng khung đã ký. 17/01/2024
CADIVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 01/2024/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 V/v Thông qua giao dịch với Người có liên quan năm 2024 09/01/2024
CADIVI công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc 05/01/2024