Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

CADIVI công bố đơn từ nhiệm TV.Ban kiểm soát của ông Châu Thành Sang và bà Hoàng Thị Thủy 31/05/2023
CADIVI công bố Thông báo số: 1313/TB-QLCĐ ngày 05/04/2023 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 05/04/2023
Công ty CADIVI thông báo đến Quý cổ đông V/v thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 15/03/2023
CADIVI công bố Thông báo số: 1311/TB-QLCĐ ngày 15/03/2023 V/v hủy Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội 15/03/2023
CADIVI công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 09/2023/NQ-HĐQT ngày 15/03/2023 V/v điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 15/03/2023
CADIVI công bố Thông báo số: 1151/TB-QLCĐ ngày 08/03/2023 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền 08/03/2023
CADIVI công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 08/2023/NQ-HĐQT ngày 08/03/2023 V/v Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền 08/03/2023
CADIVI trân trọng công bố đã nhận được báo cáo kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu CAV số: 47/2023/GE-CV ngày 02/03/2023 của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX. 02/03/2023
CADIVI trân trọng công bố Thông báo số: 881/TB-QLCĐ ngày 24/02/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 24/02/2023
CADIVI trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 06/2023/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 24/02/2023