Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

CADIVI trân trọng công bố đã nhận được thông báo chào mua công khai cổ phiếu CAV (kèm theo vb chấp thuận của UBCKNN) 04/01/2023
CADIVI trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số: 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023 V/v Thông qua giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan năm 2023 03/01/2023
CADIVI công bố ý kiến của Hội đồng quản trị đối với việc chào mua công khai cổ phiếu CAV của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX 12/12/2022
CADIVI công bố V/v đã nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CAV của cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX 09/12/2022
CADIVI công bố ý kiến của Hội đồng quản trị đối với việc chào mua công khai cổ phiếu CAV của Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX 03/11/2022
CADIVI công bố V/v đã nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CAV của cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex 26/10/2022
CADIVI công bố Thông báo số: 5491/TB-K.HC ngày 17/10/2022 Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền 17/10/2022
CADIVI công bố Nghị quyết số: 21/2022/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 V/v Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền 17/10/2022
CADIVI công bố Nghị quyết số: 17/2022/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022 V/v thông qua giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan 15/07/2022
CADIVI công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 05/07/2022