Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Bản cáo bạch

Bản cáo bạch đi kèm thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng 2016 24/11/2016
Bản cáo bạch đính kèm thông báo phát hành CP ra công chúng 2013 27/10/2016
Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán 18/10/2016
Bản cáo bạch Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM 18/10/2016
Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu 18/10/2016
Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chứng Khoán 18/10/2016