CÁP ĐIỆN LỰC CHỐNG CHÁY HẠ THẾ, ÍT KHÓI, KHÔNG HALOGEN

CV/FR – 0,6/1 kV

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN FR –PVC

CVV/FR – 0,6/1 kV

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ FR–PVC

CVV/DATA/FR – 0,6/1 kV & CVV/DSTA/FR – 0,6/1 kV

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ FR–PVC

CVV/AWA/FR – 0,6/1 kV & CVV/SWA/FR – 0,6/1 kV

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ FR–PVC

CXV/FR – 0,6/1 kV

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ FR–PVC

CXV/DATA/FR – 0,6/1 kV & CXV/DSTA/FR – 0,6/1 kV

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ FR–PVC

CXV/AWA/FR – 0,6/1 kV & CXV/SWA/FR – 0,6/1 kV

CÁP CHỐNG CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ FR–PVC

CXE/FR –LSHF – 0,6/1 kV

CÁP CHỐNG CHÁY ÍT KHÓI KHÔNG HALOGEN, RUỘT ĐỒNG, BĂNG MICA, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ LSHF