DVV/DSTA – 0,6/1 kV

Control cable, copper conductor, PVC insulation, unscreened, double steel tape armour, PVC sheath

GENERAL SCOPE

DVV/DSTA unscreened control cables are used for control circuits, rated voltage 0,6/1 kV – 50Hz, fixed wiring.

APPLIED STANDARD

TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
TCVN 6612 / IEC 60228
Or JIS C 3401-1992

Identification of cores

By color of insulation or by number on insulation.
Number of cores: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37.
Or by customer’s requirement

Construction

Cap_dieu_khien-9

Technical characteristics

  • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
  • Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
  • Maximum conductor temperature for normal operation is 70OC.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 160oC.
  • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 160OC.

   

  Ruột dẫn - Conductor

  Chiều dày cách điện danh định

  Điện trở DC tối đa ở 200C

  Tiết diện danh định

  Số sợi/đường kính sợi danh nghĩa

  Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)

  Nominal area

  Number/Nominal Dia.of wire

  Approx.conductor diameter

  Nominal thickness of insulation

  Max.DC resistance at 200C

  mm2

  N0/mm

  mm

  mm

  /km

  0,5

  1/0,80

  0,80

  0,8

  36,0

  0,75

  1/0,97

  0,97

  0,8

  24,5

  1

  7/0,425

  1,275

  0,8

  18,1

  1,25

  7/0,45

  1,35

  0,8

  16,8

  1,5

  7/0,52

  1,56

  0,8

  12,1

  2

  7/0,60

  1,80

  0,8

  9,42

  2,5

  7/0,67

  2,01

  0,8

  7,41

  3

  7/0,75

  2,25

  1,0

  6,18

  3,5

  7/0,80

  2,40

  1,0

  5,30

  4

  7/0,85

  2,55

  1,0

  4,61

  5,5

  7/1,00

  3,00

  1,0

  3,40

  6

  7/1,04

  3,12

  1,0

  3,08

  8

  7/1,20

  3,60

  1,0

  2,36

  10

  7/1,35

  4,05

  1,0

  1,83

  11

  7/1,40

  4,20

  1,0

  1,71

  14

  7/1,60

  4,80

  1,0

  1,33

  16

  7/1,70

  5,10

  1,0

  1,15

   

  – (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

  – (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

  Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

  Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

  Tiết diện

  danh nghĩa

  Nominal

  area

  2 lõi – 2 cores

  3 lõi – 3 cores

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

   

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  mm2

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  0,5

  0,2

  1,8

  11,0

  186

  0,2

  1,8

  11,4

  204

  0,75

  0,2

  1,8

  11,4

  199

  0,2

  1,8

  11,8

  220

  1

  0,2

  1,8

  12,0

  219

  0,2

  1,8

  12,5

  245

  1,25

  0,2

  1,8

  12,1

  225

  0,2

  1,8

  12,6

  253

  1,5

  0,2

  1,8

  12,6

  243

  0,2

  1,8

  13,1

  275

  2

  0,2

  1,8

  13,0

  264

  0,2

  1,8

  13,6

  303

  2,5

  0,2

  1,8

  13,5

  284

  0,2

  1,8

  14,0

  329

  3

  0,2

  1,8

  14,7

  333

  0,2

  1,8

  15,4

  390

  3,5

  0,2

  1,8

  15,0

  349

  0,2

  1,8

  15,7

  411

  4

  0,2

  1,8

  15,3

  366

  0,2

  1,8

  16,1

  433

  5,5

  0,2

  1,8

  16,2

  418

  0,2

  1,8

  17,0

  503

  6

  0,2

  1,8

  16,5

  433

  0,2

  1,8

  17,3

  523

  8

  0,2

  1,8

  17,4

  496

  0,2

  1,8

  18,3

  607

  10

  0,2

  1,8

  18,3

  560

  0,2

  1,8

  19,3

  694

  11

  0,2

  1,8

  18,6

  582

  0,2

  1,8

  19,6

  724

  14

  0,2

  1,8

  19,8

  676

  0,2

  1,8

  20,9

  853

  16

  0,2

  1,8

  20,4

  727

  0,2

  1,8

  21,6

  923

  – (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

  – (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

  Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

  Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

  Tiết diện

  danh nghĩa

  Nominal

  area

  4 lõi – 4 cores

  5 lõi – 5 cores

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

   

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  mm2

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  0,5

  0,2

  1,8

  12,0

  228

  0,2

  1,8

  12,7

  251

  0,75

  0,2

  1,8

  12,5

  247

  0,2

  1,8

  13,2

  274

  1

  0,2

  1,8

  13,2

  278

  0,2

  1,8

  14,0

  310

  1,25

  0,2

  1,8

  13,4

  288

  0,2

  1,8

  14,2

  322

  1,5

  0,2

  1,8

  13,9

  316

  0,2

  1,8

  14,8

  355

  2

  0,2

  1,8

  14,5

  350

  0,2

  1,8

  15,4

  396

  2,5

  0,2

  1,8

  15,0

  382

  0,2

  1,8

  16,0

  435

  3

  0,2

  1,8

  16,5

  458

  0,2

  1,8

  17,7

  523

  3,5

  0,2

  1,8

  16,9

  484

  0,2

  1,8

  18,1

  555

  4

  0,2

  1,8

  17,3

  512

  0,2

  1,8

  18,5

  589

  5,5

  0,2

  1,8

  18,3

  601

  0,2

  1,8

  19,7

  696

  6

  0,2

  1,8

  18,6

  626

  0,2

  1,8

  20,1

  727

  8

  0,2

  1,8

  19,8

  735

  0,2

  1,8

  21,4

  857

  10

  0,2

  1,8

  20,9

  845

  0,2

  1,8

  22,6

  992

  11

  0,2

  1,8

  21,2

  885

  0,2

  1,8

  23,0

  1039

  14

  0,2

  1,8

  22,7

  1051

  0,2

  1,8

  24,6

  1242

  16

  0,2

  1,8

  23,4

  1141

  0,2

  1,8

  25,4

  1351

  – (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

  – (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

  Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

  Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

    

  Tiết diện

  danh nghĩa

  Nominal

  area

  7 lõi – 7 cores

  8 lõi – 8 cores

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

   

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  mm2

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  0,5

  0,2

  1,8

  13,4

  285

  0,2

  1,8

  14,5

  321

  0,75

  0,2

  1,8

  14,0

  315

  0,2

  1,8

  15,1

  355

  1

  0,2

  1,8

  14,9

  361

  0,2

  1,8

  16,2

  408

  1,25

  0,2

  1,8

  15,1

  375

  0,2

  1,8

  16,4

  424

  1,5

  0,2

  1,8

  15,7

  418

  0,2

  1,8

  17,1

  474

  2

  0,2

  1,8

  16,4

  471

  0,2

  1,8

  18,0

  536

  2,5

  0,2

  1,8

  17,1

  521

  0,2

  1,8

  18,7

  594

  3

  0,2

  1,8

  19,0

  634

  0,2

  1,8

  20,9

  725

  3,5

  0,2

  1,8

  19,4

  676

  0,2

  1,8

  21,4

  774

  4

  0,2

  1,8

  19,9

  720

  0,2

  1,8

  21,9

  824

  5,5

  0,2

  1,8

  21,2

  862

  0,2

  1,8

  23,5

  989

  6

  0,2

  1,8

  21,6

  902

  0,2

  1,8

  23,9

  1036

  8

  0,2

  1,8

  23,0

  1076

  0,2

  1,8

  25,6

  1237

  10

  0,2

  1,8

  24,4

  1256

  0,2

  1,8

  27,1

  1445

  11

  0,2

  1,8

  24,8

  1319

  0,2

  1,8

  27,6

  1518

  14

  0,2

  1,8

  26,6

  1591

  -

  -

  -

  -

  16

  0,2

  1,8

  27,5

  1738

  -

  -

  -

  -

  – (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

  – (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

  Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

  Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

   

  Tiết diện

  danh nghĩa

  Nominal

  area

  10 lõi – 10 cores

  12 lõi – 12 cores

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

   

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  mm2

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  0,5

  0,2

  1,8

  15,8

  368

  0,2

  1,8

  16,2

  396

  0,75

  0,2

  1,8

  16,5

  410

  0,2

  1,8

  16,9

  444

  1

  0,2

  1,8

  17,7

  474

  0,2

  1,8

  18,2

  516

  1,25

  0,2

  1,8

  18,0

  494

  0,2

  1,8

  18,5

  540

  1,5

  0,2

  1,8

  18,9

  554

  0,2

  1,8

  19,4

  609

  2

  0,2

  1,8

  19,8

  629

  0,2

  1,8

  20,4

  696

  2,5

  0,2

  1,8

  20,7

  701

  0,2

  1,8

  21,3

  779

  3

  0,2

  1,8

  23,2

  860

  0,2

  1,8

  23,9

  960

  3,5

  0,2

  1,8

  23,8

  919

  0,2

  1,8

  24,5

  1030

  4

  0,2

  1,8

  24,4

  982

  0,2

  1,8

  25,2

  1102

  5,5

  0,2

  1,8

  26,2

  1183

  0,2

  1,8

  27,0

  1338

  6

  0,2

  1,8

  26,7

  1241

  0,2

  1,8

  27,5

  1405

  8

  0,2

  1,8

  28,6

  1489

  0,2

  1,9

  29,7

  1708

  10

  0,2

  1,8

  30,4

  1745

  0,2

  1,9

  31,6

  2009

  11

  0,2

  2,0

  31,8

  1893

  0,2

  2,0

  32,8

  2162

  – (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

  – (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

  Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

  Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

   

  Tiết diện

  danh nghĩa

  Nominal

  area

  14 lõi – 14 cores

  16 lõi – 16 cores

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

   

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  mm2

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  0,5

  0,2

  1,8

  16,8

  430

  0,2

  1,8

  17,5

  464

  0,75

  0,2

  1,8

  17,6

  484

  0,2

  1,8

  18,3

  525

  1

  0,2

  1,8

  18,9

  566

  0,2

  1,8

  19,8

  616

  1,25

  0,2

  1,8

  19,2

  592

  0,2

  1,8

  20,1

  645

  1,5

  0,2

  1,8

  20,2

  671

  0,2

  1,8

  21,1

  734

  2

  0,2

  1,8

  21,2

  771

  0,2

  1,8

  22,2

  845

  2,5

  0,2

  1,8

  22,2

  865

  0,2

  1,8

  23,2

  952

  3

  0,2

  1,8

  25,0

  1071

  0,2

  1,8

  26,2

  1182

  3,5

  0,2

  1,8

  25,6

  1151

  0,2

  1,8

  26,9

  1272

  4

  0,2

  1,8

  26,3

  1234

  0,2

  1,8

  27,6

  1365

  5,5

  0,2

  1,8

  28,3

  1505

  0,2

  1,8

  29,7

  1671

  6

  0,2

  1,8

  28,8

  1583

  0,2

  1,8

  30,3

  1759

  8

  0,2

  1,9

  31,1

  1930

  0,2

  2,0

  33,3

  2197

  10

  0,2

  1,9

  33,1

  2277

  0,2

  2,0

  35,4

  2592

  11

  0,2

  2,1

  34,5

  2463

  0,2

  2,2

  37,7

  3214

  – (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

  – (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

  Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

  Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

    

  Tiết diện

  danh nghĩa

  Nominal

  area

  19 lõi – 19 cores

  24 lõi – 24 cores

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

   

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  mm2

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  0,5

  0,2

  1,8

  18,2

  509

  0,2

  1.8

  20.6

  613

  0,75

  0,2

  1,8

  19,1

  579

  0,2

  1.8

  21.7

  700

  1

  0,2

  1,8

  20,6

  683

  0,2

  1.8

  23.5

  830

  1,25

  0,2

  1,8

  21,0

  717

  0,2

  1.8

  23.9

  873

  1,5

  0,2

  1,8

  22,0

  820

  0,2

  1.8

  25.2

  1002

  2

  0,2

  1,8

  23,2

  949

  0,2

  1.8

  26.6

  1164

  2,5

  0,2

  1,8

  24,3

  1072

  0,2

  1.8

  27.9

  1318

  3

  0,2

  1,8

  27,5

  1337

  0,2

  2.0

  32.5

  1710

  3,5

  0,2

  1,8

  28,2

  1441

  0,2

  2.0

  33.4

  1843

  4

  0,2

  1,8

  29,0

  1550

  -

  -

  -

  -

  5,5

  0,2

  1,9

  31,4

  1920

  -

  -

  -

  -

  6

  0,2

  1,9

  32,0

  2023

  -

  -

  -

  -

  8

  0,2

  2,0

  35,0

  2514

  -

  -

  -

  -

  10

  0,2

  2,0

  37,3

  2977

  -

  -

  -

  -

  11

  0,5

  2,2

  39,6

  3649

  -

  -

  -

  -

   

  – (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

  – (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

  Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

  Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

    

  Tiết diện

  danh nghĩa

  Nominal

  area

  27 lõi – 27 cores

  30 lõi – 30 cores

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

   

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  mm2

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  0,5

  0,2

  1,8

  21,0

  651

  0,2

  1,8

  21,6

  696

  0,75

  0,2

  1,8

  22,0

  747

  0,2

  1,8

  22,7

  801

  1

  0,2

  1,8

  23,9

  889

  0,2

  1,8

  24,7

  956

  1,25

  0,2

  1,8

  24,4

  936

  0,2

  1,8

  25,1

  1008

  1,5

  0,2

  1,8

  25,7

  1079

  0,2

  1,8

  26,5

  1164

  2

  0,2

  1,8

  27,2

  1258

  0,2

  1,8

  28,0

  1361

  2,5

  0,2

  1,8

  28,4

  1429

  0,2

  1,8

  29,4

  1550

  3

  0,2

  2,0

  33,1

  1855

  0,2

  2,0

  34,2

  2013

  3,5

  0,2

  2,0

  34,1

  2002

  0,5

  2,0

  35,2

  2175

   

  – (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

  – (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

  Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

  Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

   

  Tiết diện

  danh nghĩa

  Nominal

  area

  33 lõi – 33 cores

  37 lõi – 37 cores

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

   

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  Chiều dày

  băng thép danh nghĩa

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ

  danh nghĩa

  Nominal thickness

  of sheath

  Đường

  kính tổng

  gần đúng(*) Approx. overall diameter

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Approx.

  mass

   

  mm2

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  mm

  mm

  mm

  kg/km

  0,5

  0,2

  1,8

  22,3

  741

  0,2

  1,8

  23,0

  796

  0,75

  0,2

  1,8

  23,5

  855

  0,2

  1,8

  24,2

  922

  1

  0,2

  1,8

  25,5

  1023

  0,2

  1,8

  26,4

  1107

  1,25

  0,2

  1,8

  26,0

  1079

  0,2

  1,8

  26,9

  1169

  1,5

  0,2

  1,8

  27,4

  1249

  0,2

  1,8

  28,4

  1358

  2

  0,2

  1,9

  29,2

  1476

  0,2

  1,9

  30,2

  1608

  2,5

  0,2

  1,9

  30,6

  1682

  0,2

  1,9

  31,7

  1837

  3

  0,2

  2,1

  35,7

  2184

  0,5

  2,2

  38,3

  2861

  3,5

  0,2

  2,1

  36,7

  2362

  0,5

  2,2

  39,4

  3072

   

  – (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

  – (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

  Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

  Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

Control cable OTHER

DVV – 0,6/1kV

Control cable, copper conductor, PVC insulation, unscreened, PVC sheath

DVV/SWA – 0,6/1 kV

Control cable, copper conductor, PVC insulation, unscreened, steel wires armour, PVC sheath

DVV/Sc – 0,6/1 kV

Control cable, copper conductor, PVC insulation, screened, PVC sheath

DVV/Sc/DSTA – 0,6/1 kV

Control cable, copper conductor, PVC insulation, screened, double steel tape armour, PVC sheath

DVV/Sc/SWA – 0,6/1 kV

Control cable, copper conductor, PVC insulation, screened, steel wires armour, PVC sheath

DXV – 0,6/1kV

Control cable, copper conductor, XLPE insulation, unscreened, PVC sheath

DXV/DSTA – 0,6/1 kV

Control cable, copper conductor, XLPE insulation, unscreened, double steel tape armour, PVC sheath

DXV/SWA – 0,6/1 kV

Control cable, copper conductor, XLPE insulation, unscreened, steel wires armour, PVC sheath

DXV/Sc – 0,6/1 kV

Control cable, copper conductor, XLPE insulation, screened, PVC sheath

DXV/Sc/DSTA – 0,6/1 kV

Control cable, copper conductor, XLPE insulation, screened, double steel tape armour, PVC sheath