Điện gió Đông Hải 1 - Trà Vinh

chi phi : Điện gió Đông Hải 1
Address : Trà Vinh
PROJECT INFORMATION